Byenveni nan pòtay anrejistreman paran yo ki pou Leon County Schools.
Pòtay Focus pou Leon County Schools Parent Portal se yon zouti yo te devlope pou amelyore kominikasyon an ak angajman w nan edikasyon pitit ou.

Pòtay sa a pral pèmèt ou suiv pwogrè pitit ou ap fè yo nan lekòl la. W ap kapab tcheke regilyèman ni devwa ni nòt pwofesè a pral kite yo pandan peryòd evalyasyon an. Zouti kominikasyon sa a pral amelyore kapasite w genyen pou w ede pitit ou epi pou w kominike ak pwofesè a lè sa nesesè.

Pou w ka kreye yon kont Leon County Schools Parent Portal sou Entènèt, ou dwe genyen yon adrès imel ki valab. Si w pa rive kreye yon kont, rele lekòl pitit ou a pou jwenn èd.